top of page

بیوگرافی کاری

Dad small.jpg

در دوران جوانی ضمن تحصیل در دانشگاه در دو روزنامه و یک مجله هفتگی کار میکردم که مرا با دنیای دیگری آشنا کرد و چنان مجذوبش شدم که سالهای سال نگاهش داشتم. لازمه این کار مطالعه دائم، ترجمه و گهگاه تقریر بود. در این مسیر نظر خاصی نداشتم و هر کتابی که بدستم میرسید نا خوانده رها نمیشد. در آن سالها چند کتاب برای کیهان هغته، چند کتاب برای موسسه امیر کبیر، یک کتاب برای موسسه فرانکلین، تعدادی مقالات علمی برای دانشگاه تهران و یک کتاب درسی برای دانشکده دندان پزشکی ترجمه کردم. در این میان یکی از کتابهایم بچاپ چهارم رسید. سپس کتاب مغصل دیگری بتوصیه امیر کبیر ترجمه کردم که بسیار مورد توجه واقع شد

در بین کتبی که میخواندم گهگاه کتابی دینی نیز بود که در ابتدا برای تفریح میخواندم ولی با آنکه بهمه احترام میگذاشتم  هیچکدام را قبول نداشتم... تا آنکه معجزات و معجزه خداوند را دیدم و لمس کردم و از آن پس بر آن شدم چند روزی را که از عمرم باقی مانده در خدمت خداوندم عیسی مسیح زنده بگذرانم

bottom of page