کتابها (نوشته، ترجمه و تالیف) و مقالات

قاتل دیوانه

سغر تاریک

داستان وست ساید

راز

رویا

جایزه

جمع اضداد

ناصر

قاتل تمام عیار

قهرمانی برای یک داستان

عشق چیز باشکوهی است

خواب دوازده روزه

پلی بسوی خورشید

سوء ظن

توپاز

چشم سوم

طبیبی از لهاسا

در جستجوی ماشیح

نامه هایی از جهنم

(در ماورای دیوار (انگلیسی

اورشلیم و جنگهای صلیبی

آریامهر شاهنشاه

نقدی بر رجعت مسیح

نقدی بر انجیل برنابا

حقیقت رمز داوینچی

عیسی مسیح و مدعیان نجات

دارو و درمان شناسی در دندانپزشگی (برای دانشگاه ) + ۱۵ یا ۱۶ مقالۀ علمی

آیا میتوان همه ادیان را پذیرفت؟

داستانی از عشق 

The Search for Messiah_sml.jpg
Join my mailing list

© 2020 Cyrus Ershadi